Välkommen till vår nya hemsida

Integritetspolicy

Som registrerad med personuppgifter hos ossvill vi upplysa om att vi som personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifter enligt följande:

De personuppgifter vi hanterar på de registrerade är: för att uppfylla ingångna avtal, fullgöra rättslig skyldighet, marknadsföring samt riskhantering, profilering, produkt-, affärsutveckling som gynnar den registrerade.

De rättsliga grunder vi har som stöd för personuppgifterna är: Avtal, fullgöra rättslig förpliktelse, samtycke, grundläggande betydelse, allmänt intresse, konsekvensbedömning.

Personuppgifter som kräver samtycke/medgivande är frivilliga i sin karaktär.

Gallringsprincip för hantering av registrerade personuppgifter: Vi har en löpande gallring (rensning) av personuppgifter som inte har stöd enligt ovan.

Som registrerad har du alltid rätt att begära registerutdrag av dina personuppgifter.

Registrerad har rätt att påtala för personuppgiftsansvarig att personuppgifterna är felaktiga, då kommer personuppgiftsansvarig registrera och rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.